регламент

1. Преамбюл

Ние, членовете на Ротари Клуб – Карлово, в израз на нашата признателност към нашите съграждани Евлогий и Христо Георгиеви, учредяваме тези награди в тяхно име, за да поставим ценностите на образованието, дарителството и успеха на пиeдестал в съвременното българско общество. Желаем да засвидетелстваме своята признателност и преклонение, като покажем примера на двамата братя и възстановим историческата памет за техния живот и дело.

Евлогий и Христо Георгиеви въплъщават нашия идеал за отговорност към българското общество. Те са пример – недостижим за поколения преди нас, за нас и вероятно за тези, които идват след нас.

Пример – за величие, родолюбие, филантропия, интелект и лидерство. Пример и символ на визионерство, стратегия,  дипломация и бизнес успех. Пример за лоялност, щедрост,  достойнство,  разум и човеколюбие.  Житейски пример за всеки един от нас.

Ние се прекланяме пред стореното от тях за България и нашия роден град Карлово.

2. Награди

„Награди Евлогий и Христо Георгиеви за принос към българското общество в областта на образованието, дарителството и бизнеса“ е събирателното наименование на три отделни награди. Те се връчват на наши съвременници – българи, живеещи в страната или чужбина.

„Награда Евлогий и Христо Георгиеви за образование“ се връчва на български граждани, които със своята дейност допринасят за развитие на българското образование във всички негови форми.

„Награда Евлогий и Христо Георгиеви за дарителство“ се връчва на български граждани, които, по примера на Братята, са извършили значими дарения или са реализирали обществено значими каузи.

„Награда Евлогий и Христо Георгиеви за бизнес“ се връчва на български граждани, които развиват и утвърждават българския бизнес зад граница.

Всяка от наградите представлява статуетка.

Сатуетката е умалено копие на паметника на Евлогий и Христо Георгиеви в гр. Карлово, който е интегриран и в графичния знак на наградите.

Изображение на графичния знак:

3. Цели

При учредяване на тези награди ние си поставяме следните цели:

 • Да възстановим историческата памет за живота и делото на Евлогий и Христо Георгиеви
 • Да възродим образованието като основна ценност за българското общество по примера на възрожденските традиции и мисията, за която Евлогий и Христо Георгиеви завещаха делото на живота си
 • Да посочим примера за безкористно и безусловно дарителство в полза на България като житейска мисия на истински успелите хора.
 • Да издигнем ценностите на успеха в бизнеса по почтен начин, чрез знание, трудолюбие и отговорност към народ и родина. Успех – реализиран зад граница, а плодовете на този успех – принесени в полза роду.
 • Да покажем, че и днес има хора, които вървят по този път и да ги дадем за пример на останалите
 • Да издигнем името на нашия роден град Карлово – люлка на герои и велики българи.

4. Лауреати

Лауреати на наградите Евлоги и Христо Георгиеви могат да бъдат само български граждани, живеещи в страната или чужбина. По изключение може да се връчва специална награда, извън упоменатите три, на чуждестранни граждани. Всяка от наградите се връчва на едно физическо лице. Допустимо е носители на дадена награда да бъдат повече от едно физически лица, ако те представляват екип или неразделно цяло. Не се връчват награди на юридически лица и действащи политици.

5. Номинации

а. Процедура по номиниране

Ежегодно организационният комитет изпраща към конкретни авторитетни личности, управляващи или членове на партньорските организации, почетните и асоциираните членове, покана за номинации. В номинационния формуляр се указва ясно приносът на номинираната личност в съответната област, обвързаност на предлаганата номинация с ценностите и делото на Евлогий и Христо Георгиеви, референция на номиниращата личност и препоръки от трети страни, ако това е релевантно към кандидатурата. Номинационните формуляри се изпращат на организационния комитет не по-късно от 01 март  съответната година. Номиниращите са длъжни да получат писмено съгласие от номинираните личности за участие в процедурата и за присъствие на церемонията по награждаването, ако бъдат селектирани.

б. Критерии

Всеки номиниращ, при представяне на своята номинация, се води от личната си оценка за съответствието на делото на кандидата с делото и житейската мисия на Братя Евлогий и Христо Георгиеви. Чрез номинацията си той декларира своята готовност публично да защити предлаганата от него кандидатура като се позове именно на примера, който Братята дават чрез дейността си в съответната област и как това кореспондира с делото на техния кандидат.

6. Процедура за избор

След преклузивния срок на процедурата за номинации организационният комитет, на поредица от свои заседания, разглежда всяка една от кандидатурите. Провежда дискусии и взима решение за селекция на три кандидатури във всяка област, достойни за лауреати на съответната награда. Решението на организационния комитет се взима чрез явно гласуване, по съвест и с мнозинството на над 2/3 от гласуващите. Заседанията на организационния комитет по избора са легитимни при присъствие на най-малко две трети от членовете.

Председателят на организационния комитет представя селектраните, общо девет кандидатури, на специално заседание на Ротари Клуб – Карлово. Това заседание се свиква по покана на действащия президент на Ротари Клуб – Карлово и председателя на Организационния комитет. Датата на провеждане е не по-късно от 15 март всяка година. Заседанието по избора е легитимно проведено, независимо от броя присъстващи членове.

Председателят на Организационния комитет представя всяка от кандидатурите заедно с мотивите за номиниране. Той също така представя аргументирано становище на Организационния комитет за избор на лауреати. Заседанието на Ротари Клуб – Карлово по избора е в правомощия да утвърди или не избора на Организационния комитет и да избере лауреати по своя свободна преценка. Заседанието на Ротари клуб – Карлово по избора взима окончателно решение за избор на лауреати на наградите с 2/3 мнозинство от присъстващите членове с явно писмено гласуване, отразено в писмен протокол. Ако такова мнозинство не може да бъде постигнато или изборът се осуети по друга причина, автоматично се приема изборът на лауреати на Организационния комитет. Всеки от присъстващите членове се заклева в опазване на тайната на избора до часа на провеждане на церемонията по награждаването.

7. Церемония по връчване на наградите

Церемонията по връчването се състои на определена от организационния комитет дата за съответната година. Тя се провежда в Софийския университет или в гр. Карлово, пред паметника на Евлогий и Христо Георгиеви. На церемонията присъстват всички членове на Ротари Клуб – Карлово, Организационния комитет, номинираните кандидати, номиниращите личности, гости, официални лица и медии. Церемонията представя живота и делото на Евлогий и Христо Георгиеви в областите на образованието, дарителството и бизнеса, както и делото на номинираните кандидати. Всяка кандидатура се представя от номиниращата личност. Във всяка област се оповестява изборът на Ротари Клуб – Карлово за лауреат на наградата.

8. Организационен комитет

Всички дейности, свързани с Наградите Евлогий и Христо Георгиеви, се поверяват на нарочно създадения за целта организационен комитет (ОК). Организационният комитет се избира от Ротари Клуб – Карлово и включва членове на клуба и външни за клуба личности.

Организационият комитет е конституиран на Учредителното събрание на Ротари Клуб – Карлово, проведено на 9.06.2014 г. за създаване на Наградите. Избрани са членове и председател. Промени в състава на организационния комитет се извършват на заседанието на Ротари Клуб – Карлово по избора на лауреати на наградата с 2/3 мнозинство при явно гласуване.

Председателят на Организационния комитет е официалният представляващ Ротари Клуб – Карлово по отношение на Наградите. Той отговаря за цялостния организационен процес и разходване на бюджета за организация на наградите. Председателят на ОК представя пред РК – Карлово отчет и план за разходите и приходите по наградата за всяка календарна година. РК – Карлово разглежда и коригира представения бюджет, както и гласува окончателен бюджет на Наградите, в срок от един календарен месец от датата на представяне на бюджета.

Организационният комитет се задължава да разходва средства съгласно плана без да превишава предварително одобрената обща сума. Ако приходите не бъдат изпълнени от Организационния комитет, Ротари Клуб – Карлово покрива дефицита със собствени средства.

Членовете на ОК изпълняват солидарно и самоотвержено ангажиментите по организиране на наградите, съгласно решенията на заседанията на Организационния комитет. За изпълнение на своите задължения те може да получават възнаграждение, ако това е предвидено в бюджета на ОК. Всеки от избраните членове има право да направи отвод на своето членство в ОК чрез писмено заявление до председателя. Председателят може да направи отвод на себе си чрез писмено заявление до РК – Карлово. Всеки от членовете на Организационния комитет може да се представя публично като организатор на Наградите. Действащият президент на Ротари Клуб – Карлово получава статут на Член на Организационния комитет по право, на ротационен принцип. Той стъпва в длъжност на следващото заседание на Ротари Клуб – Карлово по избора на лауреати.

При реализация на своите задължения Организационният комитет може да привлича външни сътрудници срещу заплащане. Решенията в организационния комитет се взимат с обикновено мнозинство.

Един от членовете на ОК се избира за касиер. Касиерът оперира със сметката на ОК и извършва разплащанията на ОК по писмени инструкции на Председателя. Касиерът следи за преразходи по предварително одобрения бюджет и своевременно информира членовете на ОК за това.

9. Институционална подкрепа, спонсорство и дарения

В изпълнение на своята мисия Ротари Клуб – Карлово и Организационният комитет на наградите имат нужда от морална, организационна и материална подкрепа от страна на авторитетни организации, институции, компании и личности. Чрез отворената система на партньорства Наградите са платформа за съвместна работа на всички съпричастни субекти. Организационният комитет е длъжен да развие тази мрежа на партньорства максимално и да създаде мощен обществен фундамент на Наградите.

а. Почетно членство

Почетното членство е най-значимата и авторитетна функция в Организационния комитет. То се предлага на най-много три организации – по една за всяка от наградите. Почетните членове имат право на присъствие на всички заседания на Организационния комитет, на съвещателен глас в неговите решения и на номиниране на кандидати за Наградите във всяка една от категориите. Почетните членове са гаранти за почтеността на решенията на Организационния комитет. Почетен член на ОК е Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

б. Асоциирано членство

Организационният комитет се подпомага в своята дейност от организации и институции,  които имат статут на Асоциирани членове. Асоциираното членство не поражда права и задължения за съответната организация. Асоциираните членове нямат право на глас в Организационният комитет. ОК може да съгласува своите действия и решения с Асоциираните членове и да се ползва от техните съвети, морална подкрепа, контакти и препоръки. Асоциираните членове имат право на номинации във всяка една от категориите. Те подпомагат организационно ОК спрямо тяхното желание и възможности и популяризират Наградите в общностите, в които имат влияние.

Наградата „Евлогий и Христо Георгиеви за принос към образованието“ се подкрепя от Софийския университет в лицето на неговия ректор и от ректорите на други висши учебни заведения, от неправителствени организации в областта на образованието, от училища и родителски настоятелства.

Наградата „Евлогий и Христо Георгиеви за принос към дарителството“ се подкрепя от Ротари България, редица Ротари клубове и дарителски организации.

Наградата „Евлогий и Христо Георгиеви за принос към бизнеса“ се подкрепя от неправителствени бизнес организации, медии и анализаторски организации в икономическата сфера.

в. Медийни партньорства

Популяризирането и издигането на обществения авторитет на наградите е основна цел на Организационния комитет. За постигането й ОК създава максимално широкообхватна мрежа от медийни партньорства с медийни организации, съпричастни към целите на Наградите.

г. Спонсорства и дарения

С цел финансовото обезпечаване на дейността, ОК реализира система от дарения и спонсорства, която да привлече максимален финансов ресурс за каузата. Спонсориращите организации подкрепят възмездно Наградите срещу публичност на тяхното спомоществователство.

Организационният комитет определя следните спонсорски категории:

 • Генерален спонсор на наградата за образование
 • Генерален спонсор на наградата за дарителство
 • Генерален спонсор на наградата за бизнес
 • Златни спонсори
 • Сребърни спонсори
 • Бронзови спонсори

Дарителите допринасят за дейността като ОК изразява своята признателност по начин и в степен, съобразена с неговите комуникационни възможности. Всички дарения се вписват в книгата за дарения на ОК и се публикуват на сайта на Наградите.

Всички средства, събрани от Организационния комитет, при строга отчетност, се използват целево за организиране на Наградите и за популяризиране на живота и делото на Евлогий и Христо Георгиеви.

Close Menu